Giai cau long Khánh Hòa mo rong năm 2015

Thiện - Thắng đạt giai cnhì ầu long dưới 30 tuổi

Tú - Nga đạt giai nhì cầu lông đôi nữ 31-40 tuổi

Vinh đạt giai ba cau long đơn nam dưới 31 tuổi

Uyển - Dung đạt giai ba cau long đôi nữ 31-40 tuổi

Thành - Minh đạt giai ba cau long đôi nam 41-45 tuổi

Định - Ngân đạt giai ba cau long đôi nữ 46-50 tuổi