Ky niem 06 nam ngày thành lap CLB Tien Phong - Giao luu cau lông voi CLB DakMil - DakNong và Tong ket năm 2012