Dã ngoại Thhủy điện KrôngBông - Thác DrayNur, Dray sáp năm 2011