LIÊN ĐOÀN CẦU LÔNG ĐẮKLẮK
CLB CL TIỀN PHONG ĐẮKLẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
----*----


Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 12 năm 2015

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB CẦU LÔNG TIỀN PHONG ĐẮKLẮK

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND về việc công nhận Ban chấp hành Liên đoàn cầu lông tỉnh ĐắkLắk nhiệm kỳ 2006-2010, Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của liên đoàn cầu lông tỉnh ĐắkLắk, Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ cầu lông cơ sở ngày 12/6/2006 của Liên đoàn cầu lông tỉnh ĐắkLắk; Căn cứ QĐ số 07/QĐ-LĐCL ngày 19/12/2006 của Liên đoàn cầu lông về việc thành lập Câu lạc bộ cầu lông Tiền Phong tỉnh ĐắkLắk. Câu lạc bộ cầu lông Tiền phong ĐắkLắk đề ra Quy chế tổ chức và hoạt động như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Câu lạc bộ tổ chức và hoạt động theo đúng Quy chế của Liên đoàn cầu lông tỉnh ĐắkLắk.

2. Câu lạc bộ cầu lông Tiền phong ĐắkLắk là tổ chức thể thao quần chúng do những người yêu thích môn cầu lông thành lập. Do đó, các thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết; chấp hành nghiêm Quy chế của Liên Đoàn, những quy định, nguyên tắc hoạt động của Liên đoàn và câu lạc bộ.

3. Những vấn đề có tính chất quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ (kết nạp, khai trừ hội viên, các khoản đóng góp, Bầu, bãi nhiệm Ban chủ nhiệm…) đều phải thông qua toàn thể Hội viên để trao đổi, bàn bạc trên tinh thần dân chủ, thống nhất và có ít nhất 2/3 tổng số Hội viên đồng ý tán thành.

4. Hội viên phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có tình thần phấn đấu xây dựng, gắn bó với Câu lạc bộ; không dao động trước những khó khăn; có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Câu lạc bộ giao; có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể câu lạc bộ.

II. ĐỐI VỚI CÂU LẠC BỘ:

1. Câu lạc bộ cầu lông Tiền phong ĐắkLắk có cơ cấu tổ chức, nhân sự và mối quan hệ công tác gồm: chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm, ủy viên, chịu sự chỉ đạo của Liên đoàn cầu lông, có mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cùng hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tổ chức, tập hợp lực lượng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Hội viên thường xuyên tham gia tập luyện, giao lưu, vui chơi, giải trí, tham gia các giải thi đấu trong và ngoài tỉnh.

3. Do tính chất tổ chức quần chúng xã hội Câu lạc bộ làm việc theo thể thức tập trung dân chủ, không có trụ sở, không phương tiện, kinh phí. Do đó, tổ chức sinh hoạt mỗi tháng một lần (vào cuối tháng) để gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc các nội dung liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ.

4. Tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên Câu lạc bộ trong sinh hoạt, giao lưu, học tập…; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu đưa Câu lạc bộ ngày càng phát triển mạnh về mọi mặt.

5. Mở rộng phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch nhân sự, tài chính; căn cứ vào tiêu chuẩn, tín nhiệm, xem xét giới thiệu để bổ nhiệm những người có đức có tài có tâm huyết với Câu lạc bộ; khắc phục những biểu hiện cá nhân, cục bộ, thiếu dân chủ, không công tâm.

6. Về tài chính kinh phí chủ yếu là đóng góp của Hội viên. Ngoài ra Câu lạc bộ vận động sự hảo tâm của các đơn vị, nhà kinh tế và cá nhân tài trợ, ủng hộ. Các khoản thu, chi Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm giữ và báo cáo theo định kỳ cho Hội viên.

III. ĐỐI VỚI HỘI VIÊN:

1. Hội viên tham gia sinh hoạt tập luyện, thi đấu theo quy định của Câu lạc bộ. Trong trường hợp không tham gia tập luyện thường xuyên cùng Câu lạc bộ, hàng tháng phải tham gia sinh hoạt theo đúng thời gian quy định.

2. Hội viên mới muốn tham gia Câu lạc bộ phải báo trước cho Ban chủ nhiệm để tổ chức họp toàn thể hội viên biểu quyết và hoàn thành thủ tục gia nhập, nếu xin ra khỏi Câu lạc bộ phải báo cho Ban chủ nhiệm xem xét quyết định. * Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ gồm: - 02 hình thẻ 3x4; - Trích ngang thông tin cá nhân.

3. Khi chính thức trở thành Hội viên Câu lạc bộ (có thẻ Hội viên), nếu muốn thi đấu cho đơn vị mình công tác hoặc các Câu lạc bộ khác phải có lý do chính đáng, báo Ban chủ nhiệm trước thời gian thi đấu là 20 ngày và được sự đồng ý của Câu lạc bộ. Đối với trường hợp xin ra khỏi Câu lạc bộ để gia nhập Câu lạc bộ khác trong thời điểm Liên đoàn cầu lông tỉnh đang chuẩn bị tổ chức giải thi đấu thì phải chờ sau khi giải kết thúc mới giải quyết.

4. Hội viên không tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ hoặc không đóng góp các khoản hội phí 2 tháng liên tục (không có lý do chính đáng) sẽ bị khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ.

5. Mỗi Hội viên có trách nhiệm cùng tham gia xây dựng Câu lạc bộ và đóng góp đầy đủ các khoản hội phí đã quy định.

6. Mức hội phí xây dựng Liên đoàn cầu lông tỉnh và Câu lạc bộ là 500.000 đồng/hội viên/năm (Trong đó nộp LĐCL tỉnh là 5.000đồng / hội viện/tháng).

IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

1. Kịp thời biểu dương khen thưởng Hội viên có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Câu lạc bộ, LĐCL tỉnh; đồng thời đề nghị cơ quan cấp trên xét khen thưởng xứng đáng.

2. Hội viên vi phạm Quy chế hoạt động của Liên đoàn cầu lông tỉnh và Câu lạc bộ thì tùy theo mức độ vi phạm để xử lý như: phê bình, bãi miễn, khai trừ hoặc đề nghị Liên đoàn xử lý kỷ luật.

Quy chế này đã được thông qua toàn thể hội viên và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2006. Trong quá trình thực hiên những nội dung nào không còn phù hợp sẽ được bổ sung, điều chỉnh khi có đại đa số Hội viện Câu lạc bộ đề nghị./.

CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG TIỀN PHONG ĐẮKLẮK