tai chinh
Số chứng từ
Tháng năm
Diễn giải
Thu
Chi
Tồn
2012
01/01/2012
Năm 2011 chuyển sang
6.732.000
0001
01/01/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 1
650.000
0
0
0002
10/01/2012
Chi cho A.Lương góp phí CLB
0
240.000
0
0003
01/02/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 2
640.000
0
0
0004
28/02/2012
Thăm Thành ốm
0
200.000
0
0005
01/03/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 3
640.000
0
0
0006
01/04/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 4
640.000
0
0
0007
06/04/2011
Chi trang web CLB năm 2012
0
615.000
0
0008
06/04/2011
Chi liên lạc thi đấu giải BT 2012
0
100.000
0
0009
20/04/2011
Nhập tiền tham gia giải Bình Thuận
1.713.000
0
0
00010
01/05/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 5
640.000
0
0
00011
25/05/2012
Thăm A.Lương mổ
0
319.000
0
00012
01/06/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 6
640.000
0
0
0013
04/06/2011
Thăm Thiện mổ
0
120.000
0
0014
01/07/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 7
640.000
0
0
0015
09/07/2011
T
0
0
0
0016
01/08/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 8
640.000
0
0
0017
20/08/2011
C
0
0
0
0018
24/08/2011
N
0
0
0
0019
27/08/2011
T
0
0
0
0020
01/09/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 9
640.000
0
0
0021
04/09/2011
T
0
0
0
0022
15/09/2011
Đ
0
0
0
0023
25/09/2011
C
0
0
0
0024
01/10/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 10
640.000
0
0
0025
02/10/2011
N
0
0
0
0026
02/10/2011
M
0
0
0
0027
15/10/2011
G
0
0
0
0028
29/10/2011
N
0
0
0
0029
01/11/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 11
640.000
0
0
0030
05/11/2011
N
0
0
0
0031
01/12/2012
Thu tiền Hội viên đóng góp phí CLB tháng 12
640.000
0
0
00
00/00/2011
A
0
0
0
Cộng phát sinh năm 2012
9.403.000
1.594.000
0
Lũy kế năm 2012
9.403.000
1.594.000
14.541.000